Polityka prywatności serwisu internetowego www.elektromocni.pl z dnia 06.12.2021r.

§ 1 Przedmiot regulacji

Niniejszy dokument określa sposoby przetwarzania danych osobowych dla celów prowadzenia serwisu internetowego www.elektromocni.pl, do której autorskie prawa majątkowe posiada B2C Group sp. z o.o., spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

§ 2 Definicje

Administrator – administrator danych osobowych, o którym mowa w art. 4 pkt 7 RODO, a którym jest Spółka,

Regulamin – dokument zatytułowany „Regulamin serwisu internetowego www.elektromocni.pl z dnia 06.12.2021”, określający zasady prowadzenia serwisu internetowego służącego udostępnianiu i wymianie informacji dotyczących różnych działów w tym: motoryzacji, fotowoltaiki, szerokiej grupy tematów związanych z elektromobilnością, wodorem czy szkołą jazdy.

RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

Serwis – portal internetowy składający się ze stron i innych narzędzi internetowych, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, znajdujący się pod adresem www.elektromocni.pl

Polityka Prywatności – niniejszy dokumenty określający zasady przetwarzania danych osobowych dla celów prowadzenia Serwisu,

Spółka – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340737, Użytkownik – Osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz z udostępnionych w nim Usług.

§ 3 Zasady i zakres przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora dla celów związanych z realizacją usług w ramach Serwisu.
 • Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną na zasadach określonych w RODO oraz w krajowych przepisach prawa powszechnie obowiązującego.
 • Administrator zastrzega prawo do wykorzystywania danych osobowych Użytkownika również dla celów marketingowych.
 • Przepisy RODO nie mają zastosowania do osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym odrębne przepisy przyznają zdolność prawną.

§ 4 Sposób przetwarzania danych osobowych

 • Administrator przy przetwarzaniu danych osobowych dla celów marketingowych zastrzega prawo do korzystania z profilowania w rozumieniu art. 4 pkt 4 RODO w celu marketingu własnych usług z zamiarem przygotowania zindywidualizowanej oferty handlowej.
 • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i aktualność przekazanych danych osobowych.

§ 5 Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane w czasie, w którym będzie posiadał konto zarejestrowane w Serwisie, jednak nie krócej niż do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń Administratora względem Użytkownika oraz wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

§ 6 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • Dane osobowe osoby fizycznej będącej Użytkownikiem będą przetwarzane dla celów marketingowych oraz dla celów realizacji usług w ramach Serwisu, tylko w przypadku wyrażenia na to zindywidualizowanej zgody przez Użytkownika podczas procesu rejestracji konta w Serwisie.
 • Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 ust. 1 i 3 Polityki Prywatności jest warunkiem korzystania z Serwisu.
 • 3. Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Niewyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie określonym w § 2 ust. 1 i 3 Polityki Prywatności lub jej odwołanie skutkować będzie niezarejestrowaniem bądź usunięciem zarejestrowanego konta Użytkownika z Serwisu.

§ 7 Uprawnienia Użytkownika będącego osobą fizyczną

Użytkownik będący osobą fizyczną posiada następujące uprawnienia:

Prawo dostępu do danych – prawo uzyskania informacji odnośnie przechowywanych danych osobowych na jego temat, w tym kopię tych danych.

Prawo do sprostowania danych – prawo żądania sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania Użytkownik ma prawo do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do usunięcia danych – prawo domagania się usunięcia danych osobowych w następujących przypadkach:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane,
 • została cofnięta zgoda, na której opiera się przetwarzanie danych osobowych i nie istnieje inna podstawa prawna ich przetwarzania,
 • został wniesiony sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania danych osobowych,
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym,
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa iformacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, jeżeli przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy oraz w sposób zautomatyzowany. Jeżeli Użytkownik domaga się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna.

Prawo ograniczenia przetwarzania danych – Użytkownik ma prawo zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, w następujących przypadkach:

 • kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych,
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,
 • Administratorowi dane Użytkownika przestały być niezbędne, ale Użytkownikowi są one potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
 • Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – Jeżeli dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, Użytkownik ma prawo do sprzeciwu w dowolnym czasie wobec przetwarzania, zgodnie z art. 21 RODO.

Prawo do wycofania zgody – Użytkownik ma prawo do wycofania wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnej chwili. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – Użytkownik, który uważa, że jego dane osobowe nie są przetwarzane zgodnie z prawem, względnie jest niezadowolony ze sposobu ich przetwarzania z innych przyczyn, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Skargi i wnioski

Każdy Użytkownik może podzielić się spostrzeżeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych, w tym przekazać swoje uwagi lub zastrzeżenia Administratorowi za pośrednictwem poczty elektronicznej, na następujący adres e-mail Administratora: redakcja@elektromocni.pl


© All rights reserved. B2C Group sp. z o.o.
Powered by Libermedia.
Do góry
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com