Regulamin serwisu internetowego www.elektromocni.pl
z dnia 06.12.2021

§ 1 Postanowienia wstępne

 • Właścicielem Serwisu internetowego www.elektromocni.pl jest firma B2C Group Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań, NIP 7811843322, zwana dalej Właścicielem Serwisu.
 • Serwis służy udostępnianiu i wymianie informacji dotyczących różnych działów w tym: motoryzacji, fotowoltaiki, szerokiej grupy tematów związanych z elektromobilnością, wodorem czy szkołą jazdy.
 • Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu. Serwis działa zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu.
 • Niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone w Serwisie, z wyłączeniem Usług świadczonych przez Serwis określonych w odrębnych regulaminach, politykach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp.
 • Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

§ 2 Definicje

 • Serwis – portal internetowy składający się ze stron i innych narzędzi internetowych, udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, znajdujący się pod adresem www.elektromocni.pl.
 • Użytkownik – Osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu oraz z udostępnionych w nim Usług.
 • Regulamin – niniejszy dokument.
 • Materiały – w szczególności treści takie jak teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 • Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Właściciela Serwisu na rzecz Użytkowników dostępne w Serwisie, umożliwiające w szczególności:
  1. zapoznawanie się z materiałami przygotowanymi przez Serwis lub inne podmioty współpracujące z Serwisem na podstawie stosownej umowy,
  2. korzystanie z funkcjonujących w ramach Serwisu mechanizmów informatycznych,
  3. dokonywanie transakcji handlowych w sieci Internet, których zasady określa odrębny regulamin.

§ 3 Zasady korzystania z serwisu

 • Serwis jest bezpłatny i dostępny powszechnie za pośrednictwem sieci Internet.
 • Użytkownik może korzystać z Usług Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w odrębnych regulaminach, politykach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., o których mowa w § 1 pkt. 4.
 • Właściciel Serwisu ma prawo zamieszczania w Serwisie treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Właściciela Serwisu lub innych podmiotów współpracujących z Serwisem na podstawie stosownej umowy lub innej formy zlecenia. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, objęte są ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 • Użytkownicy korzystający z Serwisu obowiązani są do wprowadzania treści zgodnych ze stanem faktycznym oraz obowiązuje ich zakaz dostarczania treści o charakterze:
  1. bezprawnym,
  2. obraźliwym,
  3. treści mogących wprowadzić w błąd oraz treści zawierających wirusy lub mogących wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów teleinformatycznych.
  Serwis zastrzega sobie prawo do usunięcia tego rodzaju treści, jeśli zostałyby na Serwisie zamieszczone.
 • Użytkownicy Serwisu, są zobowiązani zwracać się do innych Użytkowników z szacunkiem oraz przestrzegać zasad czystości używanego języka.
 • Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.

§ 4 Własność intelektualna

 • Zastosowany w Serwisie układ i zestawienie treści oraz elementów graficznych stanowi przedmiot ochrony praw autorskich, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 • Materiały zawarte w Serwisie podlegające ochronie praw autorskich na mocy, w szczególności: ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U. 2006 Nr 90, poz. 631, ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. 2001 Nr 128, poz. 1402 ze zm.), ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1410 ze zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz.U. 2003 Nr 153, poz. 1503 ze zm.).
 • Prawa do utworów, znaków towarowych lub baz danych udostępnionych w Serwisie przysługują Właścicielowi Serwisu lub osobom trzecim.
 • Materiały, utwory, znaki towarowe lub bazy danych, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, udostępniane są na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.
 • Poprzez korzystanie z Materiałów, utworów lub baz danych udostępnionych w Serwisie Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych Materiałów, utworów ani baz danych.
 • Bez uprzedniej zgody Właściciela Serwisu lub osób trzecich, którym przysługują prawa do Materiałów, utworów i baz danych zamieszczonych w Serwisie, Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego we właściwych przepisach prawa.
 • Zamieszczając Materiały w Serwisie, Użytkownik oświadcza, że są one wolne od wszelkich wad, w szczególności wad prawnych, oraz roszczeń osób trzecich, oraz że posiada wszelkie uprawnienia i zgody wymagane obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności majątkowe prawa autorskie, do tego, aby Materiały te mogły być udostępniane w Serwisie i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw lub dóbr osób trzecich. Użytkownik oświadcza również, że treść i forma Materiałów jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie w Serwisie Materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

§ 5 Ochrona danych osobowych

 • W przypadku z korzystania z niektórych Usług związanych z korzystaniem z Serwisu, Użytkownik może podać swoje Dane osobowe.
 • Udostępnienie Danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z niektórych Usług w Serwisie.
 • Przetwarzanie Danych osobowych odbywać się będzie za zgodą Użytkownika zgodnie z przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).
 • Administratorem danych osobowych Użytkowników jest B2C Group Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań, NIP 7811843322, o ile odrębny regulamin lub informacja, o których mowa w § 1 pkt. 4 dotyczące danej Usługi nie stanowią inaczej.
 • Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 • Użytkownik ma prawo wglądu do swoich Danych osobowych znajdujących się w Serwisie. Może on też żądać ich usunięcia bądź zmiany na prawidłowe. W tym celu należy zwrócić się do Właściciela Serwisu listownie na adres B2C Group Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań, NIP 7811843322 lub wysłać wiadomość drogą mailową na adres: redakcja@elektromocni.pl

§ 6 Odpowiedzialność właściciela serwisu

 • Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. sposób, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, w szczególności za korzystanie przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki
  2. materiały, w tym komentarze, zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników
  3. jakiekolwiek szkody wynikające z niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu działań Użytkownika
  4. informacje pobrane z sieci Internet, w szczególności z Serwisu ani za skutki ich wykorzystania przez Użytkowników oraz za ich przydatność dla Użytkowników
  5. szkody spowodowane przyczynami niezależnymi i niezawinionymi przez Właściciela Serwisu, w szczególności spowodowane siłą wyższą, szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamanie do systemu Użytkownika, przejęcie haseł Użytkownika przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika.

§ 7 Warunki techniczne niezbędne do korzystania z serwisu i oferowanych w nim usług

 • Do korzystania z Serwisu i oferowanych w nim Usług niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 • Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług, o których mowa w § 1 pkt. 4, mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

§ 8 Polityka prywatności

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług, o których mowa w § 1 pkt. 4 oraz Polityka Prywatności, dostępne dla wszystkich Użytkowników na stronach Serwisu.

§ 9 Reklamacje i kontakt

 • Użytkownik Serwisu może kierować wszelką korespondencję oraz reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu drogą elektroniczną na adres: redakcja@elektromocni.pl lub listownie na adres: B2C Group Sp. z o.o., ul. Święty Marcin 80/82, 61-809 Poznań, NIP 7811843322, o ile postanowienia odrębnych regulaminów, o których mowa w § 1 pkt. 4, nie stanowią inaczej.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 • Gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, Właściciel Serwisu poinformuje Użytkownika o przedłużeniu okresu rozpoznania reklamacji (maksymalnie o 14 dni), wskazując okres o jaki ulegnie przedłużeniu rozpatrywanie reklamacji oraz przyczynę przedłużenia. Informacja o przedłużeniu rozpoznania reklamacji i jego przyczynie zostanie udzielona Użytkownikowi przed upływem okresu, o którym mowa w pkt. 2. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Właściciel Serwisu, o ile uzna, że jest to niezbędne do prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni roboczych i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 • Korespondencję związaną z korzystaniem z Serwisu oraz odpowiedź na reklamacje, Właściciel Serwisu kieruje na adres poczty elektronicznej udostępniony jej przez Użytkownika lub na adres, z którego korespondencja lub reklamacja została wysłana.

§ 10 Newsletter

 • Na wyraźne żądanie Użytkownika, może on zamówić subskrypcję Newslettera.
 • Newsletter jest informacją w formie listu elektronicznego wysyłanego na adres Użytkownika na podany adres e-mail, dotyczący tematycznie Serwisu w tym treści informacyjne o nowych artykułach, rekomendacje produktowe, inspiracje Serwisu. Newsletter może także zawierać treści promocyjne np. promocje konkursów i innych wydarzeń, usług i produktów w Serwisie, treści reklamowe związane z Serwisem lub reklamy naszych Zaufanych Partnerów. Zasady i warunki korzystania z Newslettera dostępne są w ramach Regulamin Newslettera Serwisu.
 • Usługodawca może oferować także newslettery redakcyjne zawierające w szczególności treści redakcyjne będące rodzajem usługi świadczonej na rzecz użytkowników Serwisu.

§ 11 Postanowienia końcowe

 • Niniejszy Regulamin oraz jego ewentualne zmiany wchodzą w życie z dniem udostępnienia ich na stronie internetowej elektromocni.pl
 • Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany będą udostępniane na stronie internetowej wskazanej w pkt. 1.
 • Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku niezaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania z Serwisu.


© All rights reserved. B2C Group sp. z o.o.
Powered by Libermedia.
Do góry
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com